Regulamin

REGULAMIN POKOI GOŚCINNYCH MAGNOLIA

 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz pobytu na terenie obiektu Magnolia, zlokalizowanego w Radomierzycach 78, 59-900 Zgorzelec. Właścicielem obiektu jest Żaguń Jerzy Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą przy ul. Zacisze 21, 59-900 Zgorzelec, NIP: 6151002572.

 

§1

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Magnolii i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki, całej należności za pobyt. Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Magnolii.

 

§2

 1. Za rezerwację można zapłacić poprzez przelew na konto lub kartą płatniczą.
 2. Płatności można dokonać poprzez serwis płatności online.
 3. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT przy składaniu rezerwacji - w systemie można od razu uzupełnić dane.
 4. Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

§3

 1. Pokój wynajmowany jest na doby. Jeśli nie zostanie określony czas pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 2. Doba trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00.

 

§4

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić mailowo do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju lub wcześniej.
 2. Obiekt uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 

§5

 1. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby niezameldowane w Magnolii mogą przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 3. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 4. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 5. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który rażąco naruszył regulamin podczas wcześniejszego pobytu lub w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.

§6

 1. Na terenie obiekty, w tym – w pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych. W/w kwota zostanie doliczona do rachunku Gościa.

 

§7

 1.  W trakcie dokonywania rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych MAGNOLII. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji. Po zaznaczeniu odpowiedniej zgody dane mogą być również wykorzystywane do celów marketingowych.

 

§8

 1. Dzieci poniżej 18 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody spowodowane w wyniku działania dzieci.

 

§9

 1. Gość powinien zawiadomić obsługę obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 4. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu.
 5. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz, pozostawiając klucz w skrzynce przy drzwiach.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek.
 7. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
 8. Gość otrzymuje tylko jeden klucz do pokoju. Za zgubienie klucza opłata wynosi 300 złotych.

 

§10

Dokładamy wszelkich starań, by oferowana przez nas usługa była na najwyższym poziomie. Goście mają jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń dotyczących jakości usługi.

 1. Zgłoszenie należy wysłać na adres biuro@magnolia-radomierzyce.eu.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać w trakcie pobytu w obiekcie. Zastrzeżenia zgłoszone po wymeldowaniu się z pokoju nie będą rozpatrywane.
 3. Termin rozpatrywania reklamacji to 21 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez recepcję.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Żaguń Jerzy Zakład Ogólnobudowlany ul. Zacisze 21 Zgorzelec 59-900.

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail:biuro@magnolia-radomierzyce.eu.

Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

 

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak: systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

 

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU!